Nasza oferta

Księgi rachunkowe

 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Towrzenie indywidualnych planów kont
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz planów amortyzacji
 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku PIT, CIT i VAT
 • Monitoring płatności należności i zobowiązań, windykacja
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie raportów finansowych dostosowanych do potrzeb klienta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Przygotowanie planu amortyzacji
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzenie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Prowadzenie rejestru przebiegu samochodów
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy właścicieli
 • Sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych
 • Sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa
 • Obsługa w zakresie ZUS właścicieli
 • Roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów

Ryczałt od przychodów ewidencjach

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich ewidencji, które obowiązani są prowadzić podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego zatrudniający pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzenie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-28
 • Udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne

ZUS, Kadry i Płace

 • Kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
 • Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • Rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i pracowników/zleceniobiorców
 • Przesyłanie wymaganych deklaracji, sprawozdań i informacji do Urzędu Skarbowego
 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS, przesyłanie elektroniczne danych klienta do ZUS
 • Kontakty z US i ZUS w zakresie rozliczeń pracowniczych
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON
 • Podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych
 • Sporządzanie informacji oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności: Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12, Z-KW

Inne

 • Pomoc w założeniu lub likwidacji działalności gospodarczej
 • Doradztwo gospodarcze w ramach prowadzonej firmy, stała informacja o zmianach
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Pomoc prawna przy współpracy z kancelariami prawnymi
 • Obsługa w zakresie BHP przy współpracy z Ośrodkami Kształcenia Zawodowego i Doradztwa BHP
 • Przyjmowanie kontroli Urzędowych Klienta w siedzibie biura